Amaç

Etik ilkeler, şirketimizin, gerek kişisel davranış kuralları gerekse etik ilkeleri kurallarına ilişkin politikalarının tek belgede bir araya getirilmiş özetidir.

Etik İlkeler, bizlerin izlemesi gereken sorumluluk sahibi davranışlara ilişkin standartları belirler ve önemli etik soruları nasıl ele alacağımız konusunda rehberlik sağlar.

Hepimiz, kendimiz ve şirketimiz için doğru olanı yapmak isteriz. Astaş Etik ilkeleri, bize bu konuda rehberlik edecektir. Etik ilkeler Şirketimizi temsil eden kişiler olarak bizlerin davranışlarının çerçevesidir, tüm paydaşlarımıza karsı sorumluluklarımıza yöneliktir.

Hepimiz yasalara, Astaş Etik ilkelerine ve her türlü düzenlemesine uymalı ve her hareketimizin sorumluluğunu almalıyız.

Etik İlkelerimiz

Astaş Alüminyum etik ilkelerinin temelinde İnsan Haklarına saygı ve Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı bulunmaktadır. Bu anlayışa göre;

Tüm Astaş çalışanları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve United Nation Global Compact ilkelerinde belirtilen; yaşama, hür olma, güvenlik içinde bulunma, işkence ve kötü muamele görmeme, eşit ve adil yargılanma, özel hayatın gizliliği, yerleşme ve seyahat etme, evlenme, mülkiyet edinme, düşünme ve düşüncelerini açıklama, dernek ve kurumlara üye olma, genel ve eşit oy ile kamu yönetimine katılma, kamu hizmetlerinden eşit yararlanma, adil ve eşit şartlarda çalışma, dinlenme ve ücretli izin, sosyal güvenlik, adil ve eşit öğrenim görme, kültürel faaliyetlere katılma ve bu faaliyetlerden faydalanma, din ve vicdan hakları gibi temel insan haklarına sahiptir.

Astaş Alüminyum ekonomik büyümenin yaşadığımız çevreye verdiği zararları, kaynak tüketimini azaltmak ve sürdürülebilir kalkınma için birçok prosedür ve politikayı uygulamaktadır.

Eşitçilik Yaklaşım

İşe alım sürecinde adaylara ve çalışanlarına ırk, renk, cinsiyet, din, dil, yaş, toplumsal veya etnik kökeni mülkiyet, doğuştan veya sonradan kazanılmış statüye dayanarak doğrudan veya dolaylı ayrımı yapmaksızın adil, önyargısız ve eşit saygı ve sevgi çerçevesinde davranır.

Çalışanlarının ifade özgürlüğünü destekler.

Çalışanlarını zorla çalıştırmaz.

Çalışanlarına fiziksel ceza, şiddet ve baskı uygulamaz.

Çalışanlar istihdamları süresince dolaşım serbestisine sahip olup kimlikleri, pasaportları alıkoymaz.

Sosyal ve Toplumsal Sorumluluk

Ulusal ve kültürel değerlere sahip çıkar.

Sosyal çevreye olumlu katkılar sağlayabilecek faaliyetler yürütür.

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, çalışanlarına, müşterilere, tedarikçilere ve sosyal çevreye karşı yasal sorumluluklarını yerine getirir.

İş kanunu, yerel kanun ve yönetmeliklere uygun davranır.

Engelli ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sağlar.

Adının saygınlığı ve güvenirliğini korur.

18 yaşının altında işçi çalıştırmaz.

Gelişim Bilinci

Sürekli eğitim ve gelişim temel prensiptir.

Yeniliklere ve değişime açıktır.

Çalışanların gelişimi için eğitim faaliyetleri düzenler.

Her türlü kurs, kongre, fuar ve seminerlere katılımı önerir.

Çevre Bilinci

Astaş, doğal kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerimizden kaynaklanan atıklarımızın mümkün olabilecek en az düzeye indirilebilmesi için çalışmalar yürütür.

Çevresel yasa ve yönetmeliklere tam uyar.

Çalışanlarımızın geri dönüşüm ve yeniden kullanım faaliyetlerini desteklemek ve bu konuda farkındalığın artmasını sağlamak için çalışmalar yapar.

Astaş Kalite Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikasını tüm çalışanları, müşterileri ve toplumla paylaşarak çevre ile ilgili duyarlılığımız ve kararlılığımız konusunda tüm çalışanlarımızı, müşteri ve tedarikçilerini bilgilendirir.

Kişisel Tutarlılık

ASTAŞ çalışanı;

Verdiği sözü tutar.

Sözü ve davranışı birdir.

Karşısındakine güven verir.

Rüşvet ve yolsuzluğa karşıdır.

Kurumuna ve şahsına saygı duyulmasını sağlar.

Yasalara, kendi kurumunun politika ve prosedürlerine uyar.

Çalışanlar üçüncü taraflardan şirketin tercih ve kararlarına etki edecek nitelikteki armağanları, indirim ve avantajları, kişisel hizmeti veya desteği, hayır amaçlı da olsa talep ve kabul etmez.

Mesleki Sorumluluk

ASTAŞ çalışanı;

Mesleğini iyi öğrenmeye çaba sarf eder.

Meslektaşlarının gelişimine katkıda bulunur.

Başarıya ulaşmak için çaba gösterir.

Kişisel yetkinliğini geliştirmek için sürekli araştırır ve çaba gösterir.

Sorumluluklarını yerine getirir.

Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı

ASTAŞ çalışanının sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olma hakkı vardır.

İş Sağlığı ve güvenliği kültürünü teşvik edecek şekilde davranır. Kabul edilemez ve potansiyel olarak tehlikeli davranışlarla mücadele eder.

Mesleki ve Teknik Bilgi Kullanımı

ASTAŞ çalışanı;

Teknik özellik gösteren ürün bilgileri hakkında gizliliğe özen gösterir.

Her kararında, kullandığı bilginin doğruluğunu araştırır.

Özel kişisel bilgilerin de korunmasına özen gösterir.

Çalışanlar arasında bilgi alışverişinin düzenli olmasına çalışır.

Doğru olmayan veya kesinlik kazanmayan bilgilerin dolaşımını engeller.